KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
CENTRUM NAUCZANIA MATEMATYKI
I KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
Data: 2013-09-23
Nr
rozdz.
Nr
podr.
Tytuł.
1   PREZENTACJA CENTRUM NAUCZANIA MATEMATYKI I KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
1.1 Lokalizacja
1.2 Historia
1.3 Status
2   MISJA I CELE DO REALIZACJI
2.1 Misja
2.2 Cele do realizacji
3   POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
3.1 Powołanie Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość
3.2 Zakresy kompetencji organów decyzyjnych w sprawach projakościowych w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość
3.3 Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość
3.4 Kierunki działań
4   KSZTAŁCENIE
4.1 Efekty kształcenia
4.2 Programy kształcenia i organizacja procesu dydaktycznego
5   ZASOBY KADROWE MATERIALNE I FINANSOWE POTRZEBNE DO REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH I OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
5.1 Polityka kadrowa
5.2 Polityka finansowa
5.3 Infrastruktura
6   MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW
6.1 Internacjonalizacja procesu kształcenia
6.2 Mobilność studentów
6.3 Mobilność pracowników
6.4 Programy międzynarodowe
7   WSPARCIE DYDAKTYCZNE
7.1 Opieka dydaktyczna
7.2 Współpraca z organizacjami studenckimi
8   INTERESARIUSZE WEWNĘTRZNI I ZEWNĘTRZNI
8.1 Interesariusze wewnętrzni
8.2 Interesariusze zewnętrzni
8.3 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów PG
9   MONITOROWANIE DZIAŁAŃ PROJAKOŚCIOWYCH, ANALIZA I DOSKONALENIE
9.1 Działania monitorujące zespołów ds. oceny jakości kształcenia w Centrum
9.2 Sprawozdania roczne Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum
9.3 Monitorowanie zasobów kadrowych
9.4 Monitorowanie infrastruktury i wyposażenia

 

 

 

1. PREZENTACJA CENTRUM NAUCZANIA MATEMATYKI I KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

 

1.1. Lokalizacja i infrastruktura

Budynek Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość usytuowany jest przy Al. Zwycięstwa 25 w Gdańsku. W budynku Centrum pracownicy mają do dyspozycji pokoje dydaktyczne, konsultacyjne, salę konferencyjną oraz zaplecze socjalne.

Pokoje dydaktyczne przeznaczone są do prowadzenia indywidualnych konsultacji ze studentami.

Pokoje konsultacyjne służą do prowadzenia konsultacji dla większych grup studentów.

Sala konferencyjna przeznaczona jest na spotkania służbowe pracowników Centrum (spotkania inauguracyjne, posiedzenia Rady Centrum, spotkania zespołów roboczych itp.).

1.2. Historia

Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, zwane dalej Centrum, jest jednostką ogólnouczelnianą funkcjonującą w Politechnice Gdańskiej od 2006 r. Swoją działalność rozpoczęło pod nazwą Studium Nauczania Matematyki zgodnie z Uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej nr 23/06/XXI z 22 lutego 2006 r. z dniem 1 września 2006 r. Następnie zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2009 z dnia 14 maja 2009 r.  z dniem 1 czerwca 2009 r. Studium Nauczania Matematyki przekształcone zostało w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość.

1.3. Status

Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość jest jednostką ogólnouczelnianą prowadzącą działalność w ramach struktury publicznej uczelni akademickiej, jaką jest Politechnika Gdańska. Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość funkcjonuje, jako centrum dydaktyczne, na podstawie § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Politechniki Gdańskiej.
Zgodnie z § 35 ust. 1 i § 36 Statutu Politechniki Gdańskiej Centrum realizuje wyodrębnione zadania dydaktyczne związane z kształceniem i rozwojem studentów, w szczególności w obszarze nauczania matematyki i kształcenia na odległość.
Zgodnie z § 36 ust. 3 Statutu Politechniki Gdańskiej Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Rektor Politechniki Gdańskiej.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Centrum reguluje "Regulamin Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość" stanowiący Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 2/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r.

2. MISJA I CELE DO REALIZACJI

2.1. Misja

Misją Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia dla potrzeb dynamicznego rozwoju gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy. W odniesieniu do obszaru merytorycznego działalności Centrum jego misją jest rozwijanie wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu matematyki przez studentów Politechniki Gdańskiej oraz promowanie i upowszechnianie nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Misja Centrum jest zgodna z misją Uczelni wyrażoną w § 1 ust. 3 Statutu Politechniki Gdańskiej

2.2. Cele do realizacji

W odniesieniu do realizacji misji jednostki rozwój Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oparty zostanie na następujących celach strategicznych:

  1. Rozwój działalności dydaktycznej w zakresie kształcenia matematycznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik nauczania na odległość.

Rozwój działalności dydaktycznej jednostki powinien nastąpić w oparciu o badania pracowników Centrum w zakresie dydaktyki matematyki, rozumianej jako nauka, której problematyka obejmuje wszelkie zagadnienia związane zarówno z uczeniem się jak i nauczaniem matematyki, w kontekście kształcenia inżynierów, obejmujące swym zakresem:
    a) poszukiwanie i integrowanie różnorodnych metod badawczych do prowadzenia analiz teoretycznych w zakresie dydaktyki matematyki na poziomie akademickim,
    b) modyfikowanie i przystosowanie opracowanej metodologii badań z zakresu dydaktyki matematyki do specyfiki nauczania matematyki w kształceniu inżynierów,
    c) poszukiwanie nowych kierunków w dydaktyce matematyki związanych z zastosowaniem m.in. metod i technik nauczania na odległość i modernizacja nauczania matematyki w tym zakresie,
    d) konstruowanie scenariuszy analizy jakościowej i ilościowej efektów kształcenia matematycznego,
    e) ocenę jakości i ewaluację procesu kształcenia matematycznego na poziomie akademickim.
Istotnym czynnikiem w realizacji działań związanych z dążeniem do osiągnięcia wskazanego celu będzie prowadzenie odpowiedniej polityki kadrowej Centrum.

  2. Podniesienie efektywności i poziomu kształcenia inżynierów poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej w oparciu o najnowsze technologie ICT wraz z odpowiednią aparaturą i wyposażeniem edukacyjnym, w szczególności w zakresie nowoczesnych narzędzi modelowania matematycznego i wizualizacji danych, jak również projektowania, konstruowania i ewaluacji użyteczności powstałych gotowych obiektów technicznych.

Ze względu na liczbę studentów Politechniki Gdańskiej uczestniczących semestralnie w procesie kształcenia matematycznego realizowanego przez pracowników Centrum konieczna jest zmiana lokalizacji jednostki z jednoczesną rozbudową bazy lokalowej. Biorąc pod uwagę dodatkowo realizację celu wymienionego wcześniej należy stworzyć możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych z matematyki zarówno w oparciu o różnego rodzaju pakiety matematyczne jak i z wykorzystaniem technik nauczania na odległość, gdzie istotnym elementem jest prowadzenie kolokwiów i egzaminów w postaci elektronicznej. W celu stworzenia realnych możliwości efektywnego zastosowania narzędzi internetowych zarówno w zakresie blended learningu jak i e-learningu należy zadbać o rozbudowę i odpowiednie wyposażenia laboratoriów komputerowych, co w znaczący sposób podwyższy jakość kształcenia w Politechnice Gdańskiej.

  3. Rozwój współpracy ze środowiskiem oświatowym w zakresie poprawy przygotowania absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do podejmowania studiów technicznych.

Podjęta od początku funkcjonowania Centrum współpraca z wybranymi szkołami ponadgimnazjalnymi województwa pomorskiego jest zgodna z pierwszym celem strategicznym dokumentu "Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia - wspólne cele do roku 2010" opracowanym przez Komisję Europejską. W dokumencie tym zwraca się uwagę na rozbudzanie od najmłodszych lat zainteresowania matematyką, naukami ścisłymi i techniką oraz zachęcanie młodych ludzi do kształcenia się, a następnie podejmowania pracy zawodowej w dziedzinach związanych z matematyką, naukami ścisłymi i techniką, albowiem przewiduje się, że w perspektywie krótko- i długoterminowej nastąpi tu niedobór wykwalifikowanej kadry.
Idea współpracy z szeroko rozumianym środowiskiem oświatowym oraz podjęte działania przyczynią się nie tylko do promocji wśród młodzieży zainteresowania matematyką, ale będą miały bezpośredni wpływ na poziom egzaminu maturalnego z matematyki a także sprawią, że zdobywana wiedza będzie użyteczną dla przyszłych studentów Politechniki Gdańskiej.

Cele Centrum przyjęte do realizacji są zgodne z podstawowymi celami i zadaniami strategicznymi przyjętymi przez Senat Uczelni (Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 45/2012/XXIII z dnia 19 grudnia 2012 r.).

3. POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

3.1. Powołanie Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość

Decyzję o wprowadzeniu "Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej" (USZiDJK) podjęto Uchwałą Senatu nr 15/2012/XXIII z dnia 21 listopada 2012 r. , zwaną w dalszej części księgi Uchwałą.

Zgodnie z § 5 Uchwały decyzją dyrektora Centrum z dnia 1 stycznia 2013 r. (Pismo nr 1/2013) na okres kadencji władz Uczelni została powołana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość (KZJK CNMiKnO). Skład Komisji został uzupełniony o przedstawiciela studentów, wskazanego przez Parlament Studentów Politechniki Gdańskiej, w dniu 25 lutego 2013 r. (Pismo nr 3/2013 www.cnm.pg.gda.pl/page/pl/dokumenty).

3.2. Zakresy kompetencji organów decyzyjnych w sprawach projakościowych w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość

Podstawowe zadania dyrektora Centrum określa § 36 ust. 4 Statutu Politechniki Gdańskiej oraz § 4 ust. 3 "Regulaminu Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość" stanowiący Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 2/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r.

Zgodnie z § 36 ust. 6 Statutu Politechniki Gdańskiej w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość działa Rada Centrum. Skład i zadania Rady Centrum określone zostały w § 6 "Regulaminu Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość".

Zakres kompetencji i zadań Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość określa § 7 "Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej".
Regulamin pracy Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum został określony i przegłosowany na posiedzeniu w dniu 4 marca 2013r., a następnie zaakceptowany przez Radę Centrum.
Zakres działań na dany rok akademicki jest przyjmowany corocznie na pierwszym posiedzeniu Komisji.

3.3. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość

1. W Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość działa Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK), umożliwiający systematyczne monitorowanie, ocenę i doskonalenie realizacji procesu kształcenia na kierunkach i poziomach studiów wyższych, na których prowadzone są zajęcia przez pracowników Centrum, pod kątem realizacji zakładanych efektów kształcenia oraz aktualizacji programów kształcenia. System został wdrożony przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów oraz zaleceń formułowanych w aktach wewnętrznych PG.

2. Celem nadrzędnym WSZJK w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość jest podniesienie skuteczności działań podejmowanych w związku z realizacją misji i strategii rozwoju Politechniki Gdańskiej. Ponadto system, poprzez ciągłe doskonalenie, umożliwia realizację zadań w sposób gwarantujący powtarzalność cech jakościowych.

Ogólne cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na PG zostały sformułowane w Uchwale Senatu Politechniki Gdańskiej nr 15/2012/XXIII z 21 listopada 2012 r. Zadania KZJK wymienione są w § 7 ww. uchwały i w tabeli 1 nie są wpisywane.

Cele szczegółowe WSZJK odnoszą się do czterech podstawowych obszarów aktywności Centrum. Te obszary to:

A. Kształcenie.
B. Polityka kadrowa.
C. Infrastruktura.
D. Jakość.

Zapewnianie i doskonalenie jakości procesu kształcenia w każdym z ww. obszarów uzyskuje się poprzez:

Ad A.
1. Realizację i weryfikację zakładanych efektów kształcenia.
2. Efektywną współpracę z interesariuszami zewnętrznymi.

Ad B.
1. Monitorowanie stanu kadrowego Centrum.
2. Podnoszenie kwalifikacji kadry poprzez szkolenia i seminaria.
3. Działania na rzecz właściwego doboru kadry. Motywowanie kadry do rozwoju zawodowego, zwiększania liczby i jakości publikacji oraz projektów krajowych i europejskich.

Ad C.
1. Zapewnienie odpowiednich zasobów umożliwiających realizację procesu kształcenia i powiązanych procesów na wysokim poziomie.
2. Monitorowanie stanu infrastruktury dydaktycznej Centrum.

Ad D.
1. Ciągłe doskonalenie i rozwój WSZJK.
2. Podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz tworzenie warunków do utrzymania wysokiej pozycji Centrum wśród innych jednostek uczelni polskich i zagranicznych o podobnym profilu.
3. Kształtowanie w społeczności akademickiej Centrum postaw projakościowych oraz budowanie kultury jakości.

Wymienione powyżej cele szczegółowe są zbieżne z elementami polityki jakości Uczelni. Dla realizacji tych celów w Centrum są podejmowane zadania i działania wymienione w tabeli 1.

Tabela 1. Wykaz podstawowych działań w zakresie WSZJK w Centrum

 

Lp. Podstawowe działania Realizacja działania w ramach celu szczegółowego Termin wykonania/zespół, osoba odpowiedzialna Forma przekazania do wiadomości społeczności PG Wnioski, doskonalenie i ewentualnie działania naprawcze
1. Weryfikacja przedmiotowych efektów kształcenia, szczególnie w odniesieniu do: wyników analizy statystycznego rozkładu ocen (ocena wyników zaliczenia przedmiotów w sesji) A.1 Co semestr/ Zespołu ds. analiz efektywności kształcenia w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, Katarzyna Kujawska Sprawozdanie z przebiegu weryfikacji, Informacja na Radzie Centrum (RC) Wnioski wynikające z weryfikacji, podjęte działania, np. przeprowadzenie zajęć dodatkowych przed zaliczaniem danego przedmiotu w porozumieniu z wydziałami
2. Ocena efektów uczenia się poza systemem studiów wyższych A.1, A.2 Przed rekrutacją, w przypadku wpłynięcia wniosku z wydziału Informacja na RC Wnioski dotyczące poprawności przyjętych efektów uczenia się
3. Prowadzenie kursów i seminariów dokształcających nauczycieli akademickich w zakresie dydaktyki szkoły wyższej B.1, B.2, B.3 W zależności od potrzeb/dyrektor Informacja na RC Wnioski wynikające z oceny słuchaczy
4. Ocena prawidłowości wykorzystywania wyników ankiet studenckich A.1, D.3 Po zakończeniu ankietyzacji/dyrektor i zastępcy Informacja i dyskusja na RC Reakcja dyrekcji Centrum na opinie negatywne, nagrody
5. Ocena infrastruktury dydaktycznej pod katem zapewnienia właściwych warunków kształcenia C.1, C.2 Raz w roku/ dyrektor i zastępcy Informacja i dyskusja na RC Wnioski związane z uzupełnieniem braków
6. Ocena przydatności procedur w Centrum D.1 Raz w roku/ dyrektor i zastępcy, KZJK Sprawozdanie KZJK Realizacja wniosków
7. Ustalenie kalendarium działań KZJK w Centrum na dany rok akademicki D.1 Przed rozpoczęciem roku akademickiego/ KZJK Sprawozdanie KZJK Realizacja wniosków
8. Ocena poprawności zapisów w zasadach obowiązujących w Centrum D.1 W zależności od potrzeby/ dyrektor i zastępcy, KZJK Informacja i dyskusja na RC Wprowadzenie zmian w zasadach
9. Ocena stopnia realizacji zadań strategicznych Uczelni zgodnych z profilem Centrum D.3, B.3 Raz w roku/ dyrektor i zastępcy Informacja i dyskusja na RC Podjęcie odpowiednich działań, opracowanie wskaźników poziomu realizacji celów i zadań
10. Analiza wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów Uczelni wykonanego przez Biuro Karier PG oraz MNiSW w zakresie specyfiki Centrum A.2 Raz w roku/ dyrektor i zastępcy Informacja i dyskusja na RC Podjęcie odpowiednich działań
11. Coroczne opracowywanie, na bazie oceny jakości kształcenia, wskaźników i zaleceń do działań projakościowych. D.1, D.2, D.3 Październik/listopad/przewodniczący KZJK Prezentacja i dyskusja na RC Podsumowanie działań z danego roku akademickiego w formie zaleceń do działań projakościowych

 

 

 

3.4. Kierunki działań

Centrum konsekwentnie dąży do doskonalenia jakości kształcenia, poszerzenia i wzbogacenia form kształcenia oraz osiągnięcia i utrzymania wiodącej pozycji na rynku usług edukacyjnych. Dążenia te mają swoje odzwierciedlenie w polityce jakości kształcenia oraz w prowadzonej działalności dydaktycznej Centrum.

Podstawowe elementy polityki jakości w Centrum to:
    a) kształcenie studentów na najwyższym poziomie zgodnie z zasadą wolności nauki i ciągłego jej rozwoju,
    b) podnoszenie rangi pracy dydaktycznej,
    c) monitorowanie i doskonalenie procesów związanych z kształceniem,
    d) weryfikowanie procesu kształcenia pod kątem osiągania zakładanych efektów kształcenia i ich zgodnością z potrzebami rynku pracy,
    e) rozwój kreatywności i innowacyjności wśród studentów oraz pracowników dydaktycznych, wynikający z wymagań współczesnego rynku pracy,
    f) powiązanie programów kształcenia realizowanych przez Centrum z prowadzonymi badaniami oraz najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki,
    g) wprowadzanie nowych form i metod kształcenia,
    h) zapewnianie wysokiego poziomu kompetencji i stałego rozwoju umiejętności pedagogicznych kadry dydaktycznej,
    i) określenie procedur gromadzenia, analizowania i wykorzystywania stosownych informacji w zapewnieniu jakości kształcenia,
    j) doskonalenie treści, form i metod nauczania matematyki ze szczególnym uwzględnieniem stosowania technik i metod kształcenia na odległość,
    k) inicjowanie i prowadzenie prac nad zdalnym nauczaniem jako elementem wspomagającym tradycyjny proces dydaktyczny, z wyłączeniem obsługi technicznej i informatycznej oprogramowania oraz platformy zdalnego nauczania,
    l) pozyskiwanie i udostępnianie informacji oraz materiałów metodycznych i informacyjnych dotyczących kształcenia na odległość a także innowacyjnych metod nauczania pracownikom Politechniki Gdańskiej.

4. KSZTAŁCENIE

Proces kształcenia realizowany przez nauczycieli akademickich Centrum prowadzony jest zgodnie z "Regulaminem stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej".
Prowadzenie zajęć dydaktycznych przebiega zgodnie z wcześniej przygotowanym planem zajęć na dany rok akademicki dla wszystkich form studiów.

4.1. Efekty kształcenia

Efekty kształcenia zakładane przy realizacji przedmiotów matematycznych prowadzonych przez Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość odnoszą się do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Opracowywane przez Centrum materiały dydaktyczne umożliwiają osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Centrum brało udział w procesie określania efektów kształcenia jako interesariusz wewnętrzny, biorąc pod uwagę opinie innych centrów w Polsce. Centrum stosuje system ECTS zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uczelni. Centrum posiada wiarygodny, przejrzysty i publicznie dostępny system umożliwiający ocenę, w jakim stopniu są osiągane zakładane cele i efekty kształcenia, oraz dokonuje oceny trafności i skuteczności przyjętych rozwiązań.
Informacje szczegółowe o efektach kształcenia, treściach kształcenia i punktach ECTS są zawarte w kartach przedmiotu. System weryfikacji efektów kształcenia jest zgodny z obowiązującym na Uczelni.

4.2. Programy kształcenia i organizacja procesu dydaktycznego

Działalność Centrum obejmuje studia wyższe I i II stopnia prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Proces dydaktyczny jest zgodny z "Regulaminem stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej" oraz regulaminami wydziałowymi.
Programy nauczania w ramach poszczególnych przedmiotów matematycznych dostosowane są do programów kształcenia obowiązujących na poszczególnych kierunkach studiów i podporządkowane realizacji zakładanych efektów kształcenia. Szczegółowe zakresy programów nauczania przedstawiają karty przedmiotów. Kontrolę nad zawartością kart przedmiotów prowadzi Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość.

5. ZASOBY KADROWE, MATERIALNE I FINANSOWE POTRZEBNE DO REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH I OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

5.1. Polityka kadrowa

Zgodnie z § 41 i § 93 Statutu Politechniki Gdańskiej nauczyciele akademiccy w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość są pracownikami dydaktycznymi zatrudnionymi na stanowiskach:
    a) docenta,
    b) starszego wykładowcy,
    c) wykładowcy.
Dobór kadry dydaktycznej następuje w trybie otwartego konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem Politechniki Gdańskiej.
Kryteria zatrudniania na stanowiskach starszego wykładowcy i wykładowcy w Centrum są zgodne z § 42 ust. 7 i 8 Statutu Politechniki Gdańskiej.

Ponadto, z uwagi na realizację misji oraz przyjętych celów strategicznych, przy doborze kadry dydaktycznej dodatkowo mogą być brane pod uwagę:
    a) doświadczenie w prowadzeniu zajęć z matematyki w języku angielskim,
    b) doświadczenie w stosowaniu metod i technik kształcenia na odległość w nauczaniu,
    c) poziom prowadzenia zajęć dydaktycznych wyrażony w ankietach, np. studenckich,
    d) współpraca ze środowiskiem oświatowym i instytucjami edukacyjnymi.
Pod kątem realizacji celów strategicznych dyrektor Centrum powołuje zespoły. Schemat struktury zadaniowo-organizacyjnej Centrum przedstawiony jest w załączniku do Regulaminu Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość.
Skład poszczególnych zespołów podawany jest do wiadomości pracowników i umieszczany pod adresem: www.cnm.pg.gda.pl/page/pl/dokumenty.

Hospitacja zajęć nauczycieli akademickich Centrum odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w § 4 "Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej" wprowadzonego Uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej nr 90/2013/XXIII z 22 maja 2013 r.
Ankietyzacja nauczycieli akademickich Centrum przez studentów odbywa się w formie elektronicznej zgodnie z procedurą opisaną w § 5 "Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej" wprowadzonego Uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej nr 90/2013/XXIII z 22 maja 2013 r.
Wyniki hospitacji zajęć i ankiet studenckiej oceny nauczycieli akademickich są brane pod uwagę w okresowej ocenie nauczycieli akademickich przeprowadzanej raz na dwa lata zgodnie z art. 132 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005r., § 48 i 50 Statutu Politechniki Gdańskiej oraz "Regulaminem oceny nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej" (Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 90/2013/XXIII z 22 maja 2013 r.). Wnioski wynikające z okresowej oceny nauczycieli akademickich mają w szczególności wpływ na wysokość wynagrodzenia, awanse i wyróżnienia oraz powierzanie stanowisk kierowniczych. Ocena okresowa może również spowodować nałożenie na pracownika obowiązku poprawy efektywności pracy w określonym zakresie, spowodować przyspieszony termin kolejnej oceny lub być podstawą do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim.

5.2. Polityka finansowa

Zgodnie § 8 "Regulaminu Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość"  działalność Centrum finansowana jest z dotacji dydaktycznej oraz z innych przychodów Uczelni. Celem realizacji zadań wynikających z wypełniania misji i realizacji celów strategicznych Centrum może pozyskiwać środki finansowe z różnych źródeł, w tym:
    a) programów Unii Europejskiej,
    b) opłat za udział w studiach niestacjonarnych, szkoleniach, kursach przygotowawczych z matematyki do matury, kursach przygotowawczych do studiów,
    c) sponsorów.
Centrum prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego, uwzględnianego w planie rzeczowo-finansowym Uczelni uchwalanym przez Senat Politechniki Gdańskiej na każdy rok kalendarzowy.
Dyrektor Centrum dysponuje i gospodaruje przydzielonymi środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, uchwałami Senatu Politechniki Gdańskiej oraz zarządzeniami Rektora.
Przyjęty sposób finansowania działalności Centrum umożliwia realizację przyjętych celów strategicznych, pozwala na osiągnięcie założonych efektów kształcenia i zapewnia stabilność rozwoju.

5.3. Infrastruktura

Zgodnie z § 8 ust. 3 "Regulaminu Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość" mienie Centrum stanowi część mienia uczelni, za które odpowiada Dyrektor Centrum. Dyrektor Centrum dysponuje i gospodaruje mieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami, uchwałami Senatu Politechniki Gdańskiej oraz zarządzeniami Rektora.

Budynek Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość usytuowany jest przy Al. Zwycięstwa 25 w Gdańsku. Siedziba Centrum znajduje się w dwukondygnacyjnym budynku dostosowanym do potrzeb kadry dydaktycznej. W budynku tym pracownicy mają do dyspozycji:
    a) 17 pracowniczych pokoi dydaktycznych,
    b) 2 sale konsultacyjne,
    c) salę konferencyjną
    d) sekretariat,
    e) zaplecze socjalne,
    f) magazyn.
Pracownicze pokoje dydaktyczne wyposażone są w samodzielne stanowiska pracy (biurko, komputer, dostęp do internetu) dla każdego pracownika Centrum oraz szafy i regały. Ponadto w każdym pokoju znajduje się drukarka sieciowa bądź jednostanowiskowa. Dla usprawnienia pracy istnieje również możliwość podłączenia się do sieci EDUROAM, dostępnej na terenie budynku Centrum. W pokojach dydaktycznych nauczyciele akademiccy mają możliwość prowadzenia indywidualnych konsultacji dla studentów.
Do prowadzenia konsultacji dla większych grup studentów przystosowane są 2 sale konsultacyjne - ok. 15 osobowe. Zajęcia w tych salach odbywają się w sposób rotacyjny.
Sala konferencyjna przeznaczona jest na spotkania służbowe pracowników Centrum (spotkania inauguracyjne, posiedzenia Rady Centrum, spotkania zespołów roboczych itp.).
Centrum nie posiada własnej infrastruktury dydaktycznej do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Zgodnie z § 7 "Regulaminu Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość" pomieszczenia do prowadzenia zajęć przez pracowników Centrum zapewnia wydział zlecający zajęcia.

6. MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW

6.1. Internacjonalizacja procesu kształcenia

Centrum posiada kadrę dydaktyczną przygotowaną i posiadającą doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotów matematycznych w języku angielskim, również na uczelniach zagranicznych.
Nauczyciele akademiccy Centrum prowadzą zajęcia z matematyki w języku angielskim na anglojęzycznych kierunkach studiów realizowanych na Politechnice Gdańskiej zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez poszczególne wydziały.

6.2. Mobilność studentów

Uczestnictwo studentów w zajęciach z matematyki prowadzonych przez nauczycieli akademickich Centrum w języku angielskim ma bezpośredni wpływ na łatwość w adaptacji i podejmowaniu nauki na uczelniach zagranicznych w ramach wymiany studenckiej.
Studenci uczelni zagranicznych przyjeżdzający w ramach wymiany na Politechnikę Gdańską mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach z matematyki prowadzonych w języku angielskim przez nauczycieli akademickich Centrum.

6.3. Mobilność pracowników

Nauczyciele akademiccy Centrum uczestniczą w wyjazdach studyjnych na uczelnie zagraniczne w ramach programu Erasmus.
Celem podejmowanych działań w zakresie mobilności pracowników dydaktycznych są:
    a) analiza stosowanych metod kształcenia na uczelniach zagranicznych,
    b) pozyskanie nowych doświadczeń w nauczaniu w języku angielskim.
Realizacja założonych celów jest zgodna z kierunkiem rozwoju Centrum i pozwala na doskonalenie form pracy stosowanych w kształceniu studentów Politechniki Gdańskiej, w szczególności również w obszarze wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość.

6.4. Programy międzynarodowe

Centrum uczestniczy w programie wymiany międzynarodowej pracowników Erasmus poprzez wyjazdy studyjne nauczycieli akademickich Centrum na uczelnie zagraniczne.

Ponadto Centrum uczestniczy w programie CDIO realizowanym przez Politechnikę Gdańską, w zakresie kształcenia matematycznego w nowoczesnym kształceniu inżynierów.
W CNMiKnO planowane jest wdrożenie systemu CDIO w kształceniu studentów z zakresu przedmiotów matematycznych. Rozszerzone będą treści kształtujące umiejętności w zakresie modelowania matematycznego i wykorzystywania technologii informatycznych. Najbardziej istotne działania będą oparte na:
    1. Zmianie sposobu kształcenia studentów opartego osiąganiu efektów zintegrowanego kształcenia łączącego wiedzę, umiejętności i postawy.
    2. Stworzeniu studentom przestrzeni do rozwoju umiejętności związanych z modelowaniem matematycznym.
    3. Podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli akademickich dzięki wprowadzeniu nowych technologii do procesu kształcenia.

7. WSPARCIE DYDAKTYCZNE

7.1. Opieka dydaktyczna

Zgodnie z § 36 Statutu Politechniki Gdańskiej i § 1 "Regulaminu Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość" Centrum jest jednostką utworzoną w celu prowadzenia działalności dydaktycznej oraz związanej z kształceniem i rozwojem studentów.

Zgodnie z § 36 ust. 4 pkt 2 Statutu Politechniki Gdańskiej do zadań dyrektora Centrum należy w szczególności wdrażanie i doskonalenie wewnętrznego systemu jakości kształcenia oraz podejmowanie innych działań projakościowych.
Dyrektor Centrum odpowiada za współpracę z Samorządem Studentów Politechniki Gdańskiej i innymi organizacjami studenckimi.

Zastępca dyrektora ds. rozwoju dydaktyki odpowiada za działalność dydaktyczną Centrum związaną z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania w kształceniu inżynierów, w szczególności metod i technik kształcenia na odległość. Zastępca dyrektora ds. rozwoju dydaktyki jest przewodniczącym Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość.

Zastępca dyrektora ds. organizacji odpowiada za prawidłową organizację i funkcjonowanie całego procesu nauczania matematyki, obejmującego prowadzenie zajęć z matematyki przez nauczycieli akademickich Centrum na poszczególnych kierunkach studiów.

W ramach dodatkowej działalności dydaktycznej Centrum organizuje:
  1. Wykłady i imprezy popularyzatorskie z matematyki
Wykłady przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ich nauczycieli, w szczególności ze szkół bezpośrednio współpracujących z Centrum. Wykłady te odbywają się na Politechnice Gdańskiej lub w siedzibach szkół.
Imprezy popularyzatorskie przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Organizowane są w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki i służą popularyzacji matematyki wśród najmłodszych.
  2. Kursy przygotowawcze do matury z matematyki
Kursy te przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, głównie z klas maturalnych przygotowujących się do egzaminu maturalnego z matematyki w danym roku szkolnym. Zajęcia prowadzone są na dwóch poziomach - osobno dla uczniów przygotowujących się do matury w zakresie podstawowym oraz w zakresie rozszerzonym.
Celem kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego z matematyki jest:
    a) kompleksowe przygotowanie maturzystów do przystąpienia do egzaminu maturalnego z matematyki,
    b) pomoc w organizacji samodzielnej nauki i przygotowywaniu się do okresowych sprawdzianów, egzaminów, próbnej matury,
    c) rozwinięcie umiejętności sprawnego liczenia i rozwiązywania zadań z matematyki,
    d) wyrównanie różnic programowych,
    e) przygotowanie do studiowania na uczelniach technicznych.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.kursyzmatematyki.pg.gda.pl
  3. Kursy przygotowawcze z matematyki do studiów
Kursy te adresowane są głównie do studentów przyjętych na pierwszy rok studiów. Mogą w nim brać udział również uczniowie szkół ponadgimnazjalnych chcący nieco wcześniej zapoznać się z wymaganiami uczelni w tym zakresie. Wcześniejsze rozpoczęcie powtórki z programu obowiązującego na maturze z matematyki umożliwi lepsze usystematyzowanie materiału. Kurs opracowano w oparciu o wymogi programowe poszczególnych wydziałów Politechniki Gdańskiej.
Celem kursów przygotowawczych w zakresie matematyki do studiów jest:
    a) kompleksowe przygotowanie z matematyki absolwentów szkół ponadgimnazjalnych przyjętych na pierwszy rok studiów,
    b) podniesienie kompetencji studentów I roku wszystkich kierunków studiów w Politechnice Gdańskiej w zakresie matematyki - niezbędnej do kontynuowania studiów,
    c) pomoc w organizacji samodzielnej nauki,
    d) przygotowanie do studiowania na uczelniach technicznych,
    e) rozwinięcie umiejętności sprawnego liczenia i rozwiązywania zadań z matematyki,
    f) wyrównanie różnic programowych.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.kursyzmatematyki.pg.gda.pl
  4. Kółko matematyczne.
Kółko Matematyczne skierowane jest głównie uczniów szkół ponadgimnazjalnych pragnących pogłębić i poszerzyć wiedzę oraz umiejętności z dziedziny matematyki. Tematem zajęć jest rozwiązywanie zadań mających przygotować uczestników do olimpiad i konkursów matematycznych. Zajęcia prowadzi nauczyciel akademicki matematyki z wieloletnim doświadczeniem w przygotowywaniu uczniów do olimpiad matematycznych oraz egzaminów maturalnych.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.kursyzmatematyki.pg.gda.pl

 

7.2. Współpraca z organizacjami studenckimi

Centrum współpracuje z Samorządem Studenckim Politechniki Gdańskiej, w szczególności w zakresie jakości kształcenia, poprzez:
    a) udział przedstawiciela studentów, wskazanego przez Parlament Studentów Politechniki Gdańskiej w pracach Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia,
    b) udział w pracach Senackiej Komisji ds. Kształcenia,
    c) opiniowanie przez Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej wniosków dyrektora o nagrody rektora za działalność dydaktyczną dla nauczycieli akademickich Centrum za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych.

8. INTERESARIUSZE WEWNĘTRZNI I ZEWNĘTRZNI

8.1. Interesariusze wewnętrzni

Interesariuszami wewnętrznymi dla Centrum są:
    a) studenci,
    b) pracownicy uczelni.

Wpływ studentów na jakość kształcenia ma miejsce za pośrednictwem ankiet oceny nauczycieli akademickich wypełnianych przez studentów na zakończenie każdego cyklu zajęć dydaktycznych zgodnie z "Regulaminem oceny nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej" (Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 90/2013/XXIII z 22 maja 2013 r.).

Wpływ pracowników uczelni na programy kształcenia matematycznego w ramach poszczególnych przedmiotów prowadzonych przez nauczycieli akademickich Centrum ma miejsce w ramach współpracy z komisjami programowymi poszczególnych kierunków studiów na wydziałach.

8.2. Interesariusze zewnętrzni

Interesariuszami zewnętrznymi dla Centrum są:
    a) uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych,
    b) nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych,
    c) instytucje edukacyjne i oświatowe.

Współpraca w uczniami i absolwentami szkół ponadgimnazjalnych odbywa się poprzez ich udział w:
    a) wykładach z matematyki przeznaczonych dla studentów 1 roku studiów,
    b) wykładach i imprezach popularyzatorskich z matematyki,
    c) kursach przygotowawczych do matury z matematyki,
    d) kursach przygotowawczych do studiów,
    e) kółku matematycznym dla uczniów uzdolnionych.
Współpraca z nauczycielami matematyki szkół ponadgimnazjalnych odbywa się w formie:
    a) konsultacji merytorycznych dot. programów nauczania matematyki w szkołach,
    b) wspólnych seminariów i warsztatów dot. przygotowania absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do podejmowania studiów na kierunkach technicznych i ścisłych.
Wnioski dot. przygotowania absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do podejmowania studiów na kierunkach technicznych i ścisłych wynikające ze współpracy z uczniami i absolwentami szkół ponadgimnazjalnych oraz z nauczycielami matematyki mają wpływ na dobór adekwatnych metod kształcenia matematycznego studentów pierwszego roku studiów.

Współpraca z instytucjami edukacyjnymi i oświatowymi dot. w szczególności współpracy z:
    a) Departamentem Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
    b) Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku,
    c) Pomorskim Kuratorium Oświaty,
    d) Gdańską Radą Oświatową,
    e) szkołami ponadgimnazjalnymi.
Współpraca ze środowiskiem oświatowym stwarza i wywołuje impulsy rozwojowe wpływające na dostępność i rozwój programów i metod kształcenia, co przyczynia się do coraz lepszego przygotowania absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do podejmowania studiów na kierunkach technicznych i ścisłych. W ramach tej współpracy tworzone są programy i projekty edukacyjne umożliwiające doskonalenie umiejętności, kompetencji i zainteresowań matematycznych, a także organizowane są wykłady popularyzujące matematykę.

8.3. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów PG

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów odbywa się zgodnie z zarządzeniem rektora PG nr 10/2013 z 20 marca 2013 r. i jest prowadzone centralnie.

9. MONITOROWANIE DZIAŁAŃ PROJAKOŚCIOWYCH, ANALIZA I DOSKONALENIE

9.1. Działania monitorujące zespołów ds. oceny jakości kształcenia

Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum przeprowadza samoocenę działań projakościowych w centrum.

W tym celu, .zgodnie § 5 ust. 6 Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 90/2013/XXIII z 22 maja 2013 r., Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w ramach swojego składu powołuje Zespoły ds. Oceny Jakości Kształcenia w Centrum, lub w razie potrzeb, korzysta z pomocy odrębnych komisji powołanych przez dyrektora Centrum, zgodnie z § 7 ust. 2 Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 90/2013/XXIII z 22 maja 2013 r.

Wyniki prac zespołów po zatwierdzeniu przez Komisję ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, są przekazywane odpowiednim organom decyzyjnym centrum (dyrektor lub Rada Centrum) oraz mogą być prezentowane na stronie internetowej centrum pod adresem: http://cnm.pg.gda.pl/page/pl/dokumenty.

9.2. Sprawozdania roczne Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum

Sprawozdanie z prac Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia działającej w Centrum wykonywane jest w okresach rocznych, każdorazowo za miniony rok akademicki, nie później niż 3 miesiące od jego zakończenia. Jeśli dyrektor uzna to za zasadne, zarządza wykonanie sprawozdania w trybie nadzwyczajnym.

Komisja dokonując oceny, analizuje wyniki prac monitorujących, czynniki, które mają wpływ na jakość kształcenia, zgodnie z § 7 ust. 1 Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 90/2013/XXIII z 22 maja 2013 r.

Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia przedstawia Radzie Centrum sprawozdanie z wyników przeglądu systemu i oceny jego efektywności. Zgodnie z § 7 ust. 3 Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 90/2013/XXIII z 22 maja 2013 r. sprawozdanie zawiera ocenę mijającego roku akademickiego w zakresie:
    1. mocnych i słabych stron Centrum w zakresie kształcenia, bazy dydaktycznej (analiza),
    2. planów i kalendarium działań mających na celu wyeliminowanie zjawisk niepożądanych (doskonalenie).
Zatwierdzone przez Radę Centrum sprawozdanie Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia przekazuje pełnomocnikowi rektora ds. jakości kształcenia.

Sprawozdanie jest jawne i publikowane na stronie internetowej Centrum pod adresem: http://cnm.pg.gda.pl/page/pl/dokumenty.

9.3. Monitorowanie zasobów kadrowych

Monitorowanie zasobów kadrowych następuje:
    a) w każdym semestrze po zakończonej procedurze ankietyzacji i hospitacji zajęć,
    b) corocznie po zakończonym procesie rekrutacji na dany rok akademicki.

Na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez wydziały w zakresie liczby grup wykładowych i ćwiczeniowych uwzględniając programy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów zastępca dyrektora ds. organizacji Centrum przeprowadza analizę realizacji potrzeb i przygotowuje plan obsady zajęć na dany rok akademicki.
W przypadku potrzeb przekraczających stan zasobów kadry nauczycieli dydaktycznych Centrum zatrudnia dodatkowe osoby do poprowadzenia zajęć w danym semestrze stosując kryteria jak w polityce kadrowej opisanej w rozdziale 5.
Dodatkowo przy planowaniu obsady zajęć na poszczególnych kierunkach studiów, w szczególności przy prowadzeniu przedmiotów i powierzaniu wykładów z matematyki, brane są pod uwagę wyniki hospitacji zajęć i wyniki studenckich ankiet oceny nauczycieli akademickich.

9.4. Monitorowanie infrastruktury i wyposażenia

Centrum nie posiada własnej infrastruktury dydaktycznej do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Zgodnie z § 7 "Regulaminu Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość" pomieszczenia do prowadzenia zajęć przez pracowników Centrum zapewnia wydział zlecający zajęcia.
Uwagi wynikające z monitorowania stanu infrastruktury dydaktycznej i wyposażenia sal, w których nauczyciele akademiccy Centrum prowadzą zajęcia, są uwzględniane w protokołach hospitacji zajęć i przekazywane na bieżąco służbom administracyjnym odpowiednich wydziałów.
Centrum podejmuje działania w celu pozyskania własnej infrastruktury dydaktycznej służącej nowoczesnemu kształceniu inżynierów przyszłości. Poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej w oparciu o najnowsze technologie ICT wraz z odpowiednią aparaturą i wyposażeniem edukacyjnym nastąpi realizacja celu strategicznego jakim jest podniesienie efektywności i poziomu kształcenia inżynierów. W szczególności wykorzystane zostaną nowoczesne narzędzia modelowania matematycznego i wizualizacji danych, jak również projektowania, konstruowania i ewaluacji użyteczności powstałych gotowych obiektów technicznych.

 

Ostatnia aktualizacja: 29.06.2015 r.